גיליון 6643 עמוד 1 מתאריך 12/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באלול התשע״ג    6643    12 באוגוסט 2013

עמוד

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה על מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים


(ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)....................................................7480

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור .....................................................7482

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ......................................................7483

הודעות מאת הציבור........................................................................7485