גיליון 6644 עמוד 1 מתאריך 12/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באלול התשע״ג    6644    12 באוגוסט 2013

עמוד

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים

להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע)____7511

הודעות מאת הציבור........................................................................ 7524

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס״ב-2002

בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס״ב-2002', ולאחר התייעצות עם הממונה כהגדרתו בתקנות האמורות, מתפרסמות בזה הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח תאגידים בנקאיים:

ק״ת התשס״ב, עמ' 476.

7511 ילקוט הפרסומים 6644, ו' באלול התשע״ג, 12.8.2013