גיליון 6645 עמוד 1 מתאריך 14/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באלול התשע״ג    6645    14 באוגוסט 2013

עמוד

מינוי רשמת הוצאה לפועל....................................................... 7528

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח ורכישה).................................................... 7528

הארכת מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.............. 7528

הארכת מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק

בתי דין מינהליים................................................................ 7528

מינוי יושבי ראש מותבים לוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................... 7529

מינוי יושבת ראש מותב נוסף לוועדות ערעורים לפי

חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים ... 7529

מינוי מנהלת לפי פקודת מס הכנסה.................................... 7529

מינוי ממונים למועצה הדתית קרית אתא......................... 7530

מינוי לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הגשת דוח) . 7530 מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים ......................... 7530

עמוד

הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2013 לפי תקנות

רואי חשבון ............................................................................ 7530

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה..... 7531

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין........................ 7531

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................... 7531

הודעה על צורך בשיקום מחצבה לפי פקודת המכרות.. 7531

הודעות בדבר העברת זכויות ברישיונות נפט.................. 7531

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה ......................................................... 7532

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין .............. 7532

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 7532

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 7532

הודעת הסדר במקרקעין ............................................................ 7533

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 7533

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7544