גיליון 6646 עמוד 1 מתאריך 14/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ח׳ באלול התשע״ג    6646    14 באוגוסט 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 7560

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 7591