גיליון 6646 עמוד 8 מתאריך 14/08/2013ןןת. פטירה 1 ובום וזמביקש ן

ן ונשם המניח/ה

ומס׳ תיע

צוואות

20/04/2013 קרוסהרשרה

קרוסהר אליהו

ה1/14805

02/2013/ו2 מסה ברק-אאוה

גוער! רהל

191 38040

18/03/2013 סיאוי שמעון

סיאוי ועמי

18178361

22/05/2013 צעאהה עמוס

צעאדה בלהה

32ה78 ו18

2 28/03/201 כמן מ תיקה

פורמןאיהה

48325 ו18

04/05/2013 עיטר אברהם

עוטר שלמה

22ו78 ו18

10/04/2013 יגר עותר

יגר רקה

20ו1/148

86/00/2018 הירשברג אסתר

הי־רהבעג יוסף

72122 ו18

09/05/2010 יחיל ווקס מרים

ויינטרויב מתיה

72171 ו18

2/05/2010 1 עובריה היאה

בכם רחמה

m483ו^

29/11/1013 רצנשטיין מנשה

רהנשטיין שולמית

72130 ו18

28/05/2018 הא פח לירן

קאפח אביגיל

ו^וו721 /18

02/06/2018 נשלוט דורון וזיי־ם

צטון וי נארי נתן

5ווו721 /18

1/2008 80/1 קסארוה באז

קסארוה מחמוד

18/ 721437

01/02/2018 מהרוב שולמית

תאור מרצ׳ל ה

1 8/ 727339

20/01/2013 גרינולד שושנה

גרינבלד ארנסט

1/148491

001/04/2013 סימסה וולף מירי

סימסה רוזה

1/1 98451

2 23/05/201 עזרן עמרם

עזרן מסעודי

1 /1 984933

06/05/2013 מרד חנה נטי

מרד צהו

1/198499

0/05/2013 1 אקירן עליז רוזה

אקנץ אנדרי אהרו

1/1 98550

02/03/2013 כהן רחיל

כהן משה

1/1 98551

4/2013ש/66 גואטה אליהו

גואטה שיזה

1/1 98512

28/05/2013 בלכמן מולס

בלכמן ערגרטה

1/1 98415

0/03/2013 1 לוקוף לין

ביזקוביץ דורותי

1/1 98416

30/03/2009 לוקוף ליין

פי־זקוביץ יצחק מאיר

1/1 98417

4/06/2013 0 עובדלא אורי

עובדלה מורד

1/1 98408

07/03/2018 כהן אילנה ליאה

פנר הרה

2 38541 1/ו

19/05/2013 מאיר טובה

מאיר הדסה

1/1 78513

19/06/2013 אדיר ישראל

אדיר אילנה

1/1 78514

23/82/2H2 דודזון אלה

דודזון שוד

0 7851 ו/ו

24/03/2013 אידלסון איתן

אידלסון גיזלה

1/1 7851 7

09/06/2013 כהן אלי

כהן חיה קלרה

1/1 78520

1/04/2013 1 כרמי אדרי רבקה

כרמי רם

1/1 78522

1/05/2013 1 רוזנמן ליאורה

ארגוב רבקה

1/1 78523

0/06/2013 1 ערוסי שלמה

ערוסי מרים

1/1 78524

07/05/2013 קוזלובסקי אבי

קוזלובסקי מלכה

1/1 78525

5/06/2013 1 רן יריב

רן שולה

1/178530

05/05/2013 יפת סימה

חסדאי זיוה

1/178534

01/06/2013 גורדון דן

גורדון מטילדה

1/178537

2 19/02/201 אביוב ברנדה

אביוב יעקב

1/178542

01/06/2013 רוזנפלד אברהם יהוד

רוזנפלד אסתר

1/178544

09/06/2013 ברקוביץ שמואל

ברקוביץ שניאור

1/178546

19/06/2013 בדר ענת

בדר אמנון

1/178547

5/06/2013 1 יטבת ליאורה

וקסלר משה

1/178548

12/01/2013 פינצובסקי מנחם

פינצובסקי רבקה

1/178549

יקקוט הפרסומים 6646, ח' באלול התשע״ג, 14.8.2013

7566