גיליון 6647 עמוד 1 מתאריך 19/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באלול התשע״ג    6647    19 באוגוסט 2013

עמוד    עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק    נכסי המדינה.......................... 7640    הודעה    בדבר    רשימה של מבקשי רשיונות לפי תקנות

מבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים    חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)............. 7651

החברתיים למוסדות ציבור המסייעים לנפגעות    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 7652

ולנפגעי תקיפה מינית......................................................... 7644    הודעות    לפי    חוק התכנון והבנייה........................................... 7666

הודעות על מיזוג חברות............................................................. 7646    בקשות    לפירוק    חברות על ידי בית המשפט........................ 7676

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים..................................... 7650    הודעות    מאת    הציבור................................................................... 7680