גיליון 6648 עמוד 1 מתאריך 20/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

באוגוסט 2013


י״ד באלול התשע״ג    6648    20

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.................................................................................. 7696

תיקון רשימה של שמאי פינוי ובינוי ................................... 7696

מינוי ועדה לפי חוק הכניסה לישראל ................................ 7696

מינוי נציג מינהל מקרקעי ישראל בוועדה הארצית

לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ...................... 7696

הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות .............................................................................. 7696

מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח ................................. 7696

הסמכת רשות מוסמכת לפי צו יצוא חופשי וצו יבוא

חופשי ..................................................................................... 7697

הודעה על תוצאות הבחירות לרבנים הראשיים לישראל.. 7697

עמוד

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים .... 7697

מינוי ועדת ערר לארנונה (חדרה)........................................... 7698

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (גבעתיים) .... 7698

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין ..................... 7698

הודעה מתוקנת על בקשה לרישום ראשון ......................... 7699

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2013 .... 7699 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2013 . 7700

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 7703

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ......................... 7707

הודעות מאת הציבור .................................................................. 7707

דוחות שבועיים של בנק ישראל............................................. 7714