גיליון 6649 עמוד 1 מתאריך 22/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז באלול התשע״ג    6649    22 באוגוסט 2013

עמוד

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין..................................... 7716

מינוי יושב ראש ועדת קנסות................................................... 7716

הודעה על מינוי ועדות לפי תקנות שירות ביטחון (פטור נשים משירות ביטחון מטעמים שבמצפון או שבהווי

משפחתי דתי)......................................................................... 7716

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות לפי חוק הכניסה

לישראל..................................................................................... 7716

מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות....... 7717

עמוד

מינוי רופא וטרינר ממשלתי לפי פקודת מחלות בעלי

חיים ופקודת הכלבת......................................................... 7717

הודעות בדבר קבלת בקשה לרישום כינויי מקור לפי חוק

הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים........................... 7717

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 7719

הודעות בתי הדין הרבניים........................................................ 7763

הודעות מאת הציבור................................................................... 7770