גיליון 6649 עמוד 2 מתאריך 22/08/2013


מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(5) לחוק שמאי מקרקעין, התשס״א-2001י, אני ממנה את ירון יצחק גרופמן, לנציג ציבור במועצת שמאי המקרקעין.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' באב התשע׳׳ג (6 באוגוסט 2013) (חמ 3-972)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 436.

מינוי יושב ראש ועדת קנסות

לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל״ג-1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48(ב) לחוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל״ג-11973, אני ממנה את צבי יוסף גל2, חבר לשכת עורכי הדין הכשיר לכהן כשופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת קנסות. תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' באלול התשע׳׳ג (7 באוגוסט 2013) (חמ 3-3511)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 310.

2    י״פ התש׳׳ע, עמ' 52.

הודעה על מינוי ועדות

לפי תקנות שירות ביטחון (פטור נשים משירות ביטחון מטעמים שבמצפון או שבהווי משפחתי דתי), התשל״ח-1978

בהתאם לתקנה 3 לתקנות שירות ביטחון (פטור נשים משירות ביטחון מטעמים שבמצפון או שבהווי משפחתי דתי), התשל״ח-11978 (להלן - התקנות), אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפני תקנה 1 לתקנות מיניתי את המנויים להלן שבטור א', לתפקידי יושב ראש או חבר, בוועדת ערר או ועדת פטור (להלן - הוועדות), כמפורט בטור ב' לצדם:

טור א'    טור ב'

מתמנים    תפקיד וסוג ועדה

אברהם ריכטר ישראל יפרח טל אלוני שולמית צרפתי יפעת וקנין יפתח דליה סבג דבורה רות קנדלי מיכאל בר

1 ק״ת התשל׳׳ח, עמ' 2173.

טור א'    טור ב'

מתמנים    תפקיד וסוג ועדה

שמעון אלמליח ורד לזר דליה מורג סיגל ארבל ריקה שיטרית ישראל וייסמן ישראל יפת מנחם נבנצאל אברהם מוטרו אורלי אבנר יונינה סטריקובסקי ניצה שבתאי מלמד סיגל כהן

מען הוועדות הוא ”לשכת הגיוס תל השומר, מחנה תל השומר” ומינוי הוועדות הוא לכל הארץ.

מינויים קודמים לוועדות ככל שישנם - בטלים.

כ״ג באב התשע׳׳ג (30 ביולי 2013) (חמ 3-558)

משה (בוגי) יעלון שר הביטחון

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-11952 (להלן - החוק), מיניתי את עובדי רשות האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה שלהלן, לקציני ביקורת הגבולות לעניין החוק: שרונה דהן בר תלמיד דריה קרמישב ברוריה חיים קסניה סטפנוב אלכסנדר טולצ'ינסקי ליזו טובול משה אברהם עדי טל עדי אברהם נופר גלעד אנאיס עלמה בנדה

חבר בוועדת פטור א' חברה בוועדת פטור א' חברה בוועדת פטור א' חברה בוועדת פטור א' חברה בוועדת פטור א' חבר בוועדת פטור א' יושב ראש ועדת פטור ב' חבר בוועדת פטור ב' חבר בוועדת פטור ב' חברה בוועדת פטור ב' חברה בוועדת פטור ב' חברה בוועדת פטור ב' חברה בוועדת פטור ב'


יושב ראש ועדת ערר חבר בוועדת ערר חבר בוועדת ערר חברה בוועדת ערר חברה בוועדת ערר חברה בוועדת ערר חברה בוועדת ערר יושבת ראש ועדת פטור א'ילקוט הפרסומים 6649, ט״ז באלול התשע״ג, 22.8.2013 7716

1

ס”ח התשי”ב, עמ' 354.