גיליון 6650 עמוד 1 מתאריך 22/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז באלול התשע״ג    6650    22 באוגוסט 2013

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר................................................. 7776

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת דיינים.......................... 7776

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט.................................... 7776

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט ולפי פקודת

התעבורה................................................................................. 7776

מינוי שופט לכהונה בפועל........................................................ 7776

מינוי יושבות ראש מותב בוועדת עררים לפי חוק נכי

רדיפות בנאצים וחוק בתי דין מינהליים.................... 7776

הארכת מינוי חברה בוועדת עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין    מינהליים.................... 7777

עמוד

מינוי חברה בוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים.................................................................................. 7777

הארכת מינוי חברה בוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................ 7777

מינוי ועדה מייעצת לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות.................................................................................... 7777

מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה...................................................... 7778

אצילת סמכויות לפי תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) 7778

הודעה בדבר השעיית חבר מלשכת עורכי הדין...................... 7778

הודעות מאת הציבור............................................................................. 7778