גיליון 6650 עמוד 2 מתאריך 22/08/20137776    ילקוט הפרסומים 6650, ט״ז באלול התשע״ג, 22.8.2013


הועה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה1, כי השר עוזי לנדאו ימלא את מקום השר לביטחון הפנים, מיום ה' באלול התשע׳׳ג )11 באוגוסט 2013( עד יום י״א באלול התשע׳׳ג )17 באוגוסט 2013(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ה באב התשע׳׳ג )1 באוגוסט 2013( )חמ 3-3281(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

י ס״ח התשס׳׳א, עמ' 168. 2 ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט״ו-1955

בהתאם לסעיף 6)ב( לחוק הדיינים, התשט״ו-1955/ אני מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת דיינים הוא כדלקמן: ציפי לבני, שרת המשפטים - יושבת ראש;

הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הרבני הגדול - חבר;

הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל - חבר;

הרב ציון בוארון, דיין בית הדין הרבני הגדול - חבר;

הרב ציון אלגרבלי, דיין בית הדין הרבני הגדול - חבר; גלעד ארדן, שר התקשורת - חבר עד יום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳ד )1 בינואר 2014(;

גדעון סער, שר הפנים - חבר, החל ביום א' בשבט התשע׳׳ד )2 בינואר 2014(;

אלי ישי, חבר הכנסת - חבר;

שולי מועלם-רפאלי, חברת הכנסת - חברה;

אשר אקסלרד, עורך דין - חבר; מרדכי אייזנברג, עורך דין - חבר;

רחל לבמור, טוענת רבנית - חברה.

הודעה קודמת על הרכב הוועדה למינוי דיינים1 - בטלה.

י׳׳ד באלול התשע׳׳ג )20 באוגוסט 2013( )חמ 3-643-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295.

2    י״פ התשס׳׳ט, עמ' 4656.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-21995, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

אני ממנה את נפתלי שילה, שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( לסגן נשיא של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז תל-אביב-יפו, מיום כ׳׳ז בתשרי התשע׳׳ד )1 באוקטובר 2013(.

א' באלול התשע׳׳ג )7 באוגוסט 2013( )חמ 3-2666(

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 ולפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ולפי סעיף 26)ג( לפקודת התעבורה1, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט יהושע )שוקי( צימרמן, לסגן נשיא של בתי משפט שלום לענייני תעבורה במחוז המרכז, מיום כ׳׳ח בחשוון התשע׳׳ד )1 בנובמבר 2013(.

א' באלול התשע׳׳ג )7 באוגוסט 2013( )חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

מינוי שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10^)3( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יחיאל ליפשיץ, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל לשופט בית המשפט המחוזי חיפה, החל מיום כ׳׳ז בתשרי התשע׳׳ד )1 באוקטובר 2013( עד יום ו' בתשרי התשע׳׳ה )30 בספטמבר 2014(. א' באלול התשע׳׳ג )7 באוגוסט 2013( )חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי יושבת ראש מותב בוועדות עררים

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-1954,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-21954 )להלן - החוק(, וסעיפים 5)א( ו-)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-11992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת דרורה בית-אור, סגנית נשיא של בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק במחוז הדרום.1

   ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

2

   ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 76; התשל׳׳ט, עמ' 88.