גיליון 6651 עמוד 1 מתאריך 26/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

26 באוגוסט 2013

עמוד

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן...........................................................7780

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן..................................................7782

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....................................................7783

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................7783

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט..........................................................7808

7809


הודעות מאת הציבור