גיליון 6652 עמוד 1 מתאריך 28/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באלול התשע״ג    6652    28 באוגוסט 2013

עמוד

תיאומים לעניין תוספת שיטור חדש לפי חוק משכן

הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת....................................... 7816

הודעה על מינוי סגן מפקח על הביטוח............................... 7816

הודעה בדבר שיעורי עירבון הניתן עם הגשת רשימת

מועמדים על ידי קבוצת בוחרים.................................. 7816

הודעה בדבר מינוי ועדת מינהל שירות העובדים

למועצות המקומיות.......................................................... 7816

הודעה בדבר מינוי ועדת שירות לעיריות.......................... 7816

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)..... 7817

עמוד

הודעה בדבר בחירת רב עיר לקרית עקרון.......................... 7817

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט........................... 7817

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................... 7817

הודעות על בקשות לתיקון הודעות בדבר בקשות

לרישום זכות מטפחים....................................................... 7818

הודעה בדבר הסמכת פקח באיגוד ערים לאיכות

הסביבה - נפת אשקלון.................................................... 7818

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 7819

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7820