גיליון 6653 עמוד 1 מתאריך 29/08/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באלול התשע״ג    6653    29 באוגוסט 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 7832

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 7865