גיליון 6653 עמוד 2 מתאריך 29/08/2013משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי


הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חול! הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה עלי בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה


בה תאם לנוע יף 67 לחוק ניתנות בזה הודעה כי בתיקים ה מפורטים להלן הו״ש ו לרשמים לעניי ני יר ושה בל שכות ה ש ונרת בקשות לילו ירושה וצו קהם צוואה.

ןןת. פטירה ן ושם המבקש I

ושם המנות/ה

ומס׳ הני ב !

רח' ביפי םישריש 15, היין ותאוהיש, ניונהיש

היםס העיננינ ייוםה בניוםהנס -

n^iT

2 26/03/201 ם״וש אווי

שהון חיה

ב;ן28/ה

14/01/2013 גולדהיג א״בסידי

יוגובי איה

^4£54ת^ 1

23/05/2013 שיי-היוך יויי

שיי הםה

V24237

26/04/2013 הן היום יוסף

ב; ן היום סיהש

^5i;ו^24^ 1

21/015/2011 דן היום אהב

דו היום וי״'יינ

2698847 / 1־

32/06/2013 םיהר יות

שיהר רמיהש

1/24240

03/07/2010 ווי סהיג ירי

וויסוב^ג יואה

V24841

18/00/2013 וזן וחל

בייהש ־אי

1 /24(^^42

07/06/2018 סובל סבאן סיגהית

סבייש אחי אהוביה

1/24842

16/07/2013 הראה גילה

ם^ו^ו^יית יות

1/259(546

^ 201/נ06/^ז2 שפנל חחוזש

^:ובבה

V25842

05/00/2023 חטוה סובה

ביזה רבשה

1/24848

^ 9/201^1163/0 נוניקד ע1 את

דין אן ס ת י־

1/2^^^0

13/00/2013 וזוהויה א£ניג"

שריה יךiוה]ע

1/25851

^ 1165/0:7/201 ארית עבוס

בן ט רון חג; י הי איבה

1/242555

^ 0014/0:7/201 לןושה ׳־פה

ת^ור־ןיי אהיהו יעיס

1/258;6

^117/01/191 חיין גההיהו היון

בחחננ אסתי

1/2^^^^

22/04/2028 בהן יחה

בייחי האיר

25866/מ

02/02/2006 בהן י ה־פ,

שויחי גוהייט

1/25865

הט סיהה;! ^/n/m

תה אהיהו

נב1/258

26/03/2013 כזינה היגהית

עזיה גבייאה

^55 !8^^^ מ

22/1V2016 בואש הסהי נאזן

הנחיה סהוהון

V25866

25/03/2013 םפייא יעשב האיי

גםפיי^ םההה יהחש

1/25866

20/06/2013 ינננכך י;נוב

יסיס 1חרנס

1/25867

1/2010 ש/27 מעון א הד

העון rn^ בו-

^^^^2^ת

^221/0s3/2011 ביהן שוםשי איה

בוםייי פי”■ החש

1/65866

^013/201/^1 אל־סוב אהת

יביי־ס ובה גהאה

1/65862

587 7/08/2 2 [נו-נו״י נודאל

היהי הייטה

1/25870

5/11/2011 2 בן ז־רא מםנני

וןב־־נז־־ עזיז

0ב1/258

2013/^8/^1) באיםע נ״״ורס

ביטםע ו־וד

1/25881

25/06/1015 זעסרע מרים

זעפררי נעמק

1/25882

5׳6נ10/20/^m הרין מנחם

חרץ ם־חנר

1/25883

2 2/201 5/1 2 וזוהםיץ אברהם

פיטוסי גרמין

1/25804

26/28/2013 שרגא אסתר

שרגא שהרן

1/29886

21/03/2004 נירקיס ליאוניד

נירקים מיכאל

1/29688


ילקוט הפרסומים 6653, כ״ג באלול התשע״ג, 29.8.2013 7832