גיליון 6653 עמוד 3 מתאריך 29/08/2013ןןת. פטירה ן ושם המבקש I

ן ושם המנוא/ה

ונזם׳ תיפו

־־רי־9]ות

^9!^1/^0/^0 נירקיס ליאוניד

נירקי־ מ גצחיה

1/72680

צוואות

^3/200:ננ/׳נ1 גטלי יליאל

נT־־־ייי שמעון

0/79222

15/01/1096 ארגמן שוש־ה

דוד

2/795550

20/05/2013 אוהב עמי טובה

אוהר-עאי יז־־ים

1 /7927752

0/1098 04/0 פרישמי סודיה

פרדקין יאנקל

1/79295

05/07/2019 בן-שויר אני־י־רז יוסף

שומתננ אביבה

1/79250

7013/׳035/07 חבי־רן אהוד

ככב־־רן תרה

ה1/2925

9/17/2012 0 וחניכה יצחק

חנוכה ירה

1/79^^^

1/7002 79/1 חנומח יצחק

בנזמה שיוום

1/7985ST3

010^/055/^0 מרחיאנו נועם

רוח אלברט

1/798550

3 077/701/^00 בנזמה הבל

כנזכר ן משב יונתן

1/7925577

5/7013-/^2 ^וריואיר צחי

מהו בתכוף הה תמרה

1/798675

1/05/7018 0 אנכאל י־ןיניןר

ירוכסטי אסנת

1/79865

70125/^1(9/0 n ז־וקוא גצייה

סלואין מאוניד

1/79277 0

08/05/7010 מרגו סט! י ניסתר

כרגוסטי קלוד

1 ׳1/7927

0/07/7010 0 להבי חנה

^־לריר:י עמוס

6ג1/792

16/06/7018 עונו ציואית

ג.וויבייי־ ניו^ה

79270/ז

18/05/7018 שפלה שולמית

נוו^הלר אליאל יוסף

6׳1/7927

8 55/077/701- עמר הדווה

טמחני הלסמ

1/792777

76/06/70-1 גילר י יל וירו

בלוך מרכה

1/79278

77/70-8וו/ננ^1 בן רחל

פרפנבתנר חוורינו

1/79277

077/055/7018 ורקר אלה

ורקר יזייויז

1/792855

--20/07/20 יצחק רונית

רלבחר יו^ליזה

7ר1/292

17/00/2000 ניו־קי־כו ליאוניד

נירקינן בייעה

V2982^

בת-שבע אבריך בר-טוב, רשמת

הרשם לענייני י ו־ ו שה בתל אביב - רח' השלושה 2,יד אליהו , תל-אביב

ירושת

16/00/7007 פריש חוה

פריש דב

5/170101

1 6/07/701 1 נורמטוב תמרה

חלשמב אהרון

7ר775 8/1

15/7011/^7 אבני עמוס מיכאל

מינר ורא

5/ 1 75551 89

0/09/20-8 - איסט עדה

חיסר ברה

79 779 1/ו

79/07/7018 מנשרוב ורדה פנית

מנשרוב אבנר

1/- 77501

27/05/20-2 אפרונג איילה

אוסטריאק נחמן

ה77-2-/-

7833 ילקוט הפרסומים 6653, כ״ג באלול התשע״ג, 29.8.2013