גיליון 6654 עמוד 1 מתאריך 02/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

2 בספטמבר 2013

עמוד

תיקון אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט................................7900

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקבוצות לעזרה עצמית לצורך

תמיכה הדדית ומיצוי זכויות לפי חוק יסודות התקציב ..........................................7900

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בתחום הטיפול והסיוע

לנפגעי כתות פוגעניות ובני משפחותיהם לפי החוק האמור......................................7902

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................................................7905

7907


הודעות מאת הציבור