גיליון 6654 עמוד 2 מתאריך 02/09/2013תיקון אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט

לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ״ז-1967

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(ב2) לחוק להסדר ההימורים בספורט1, התשכ׳׳ז-1967, באישור שרת התרבות והספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט, מתפרסמות בזה אמות המידה שקבעה הוועדה הציבורית לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט:

ו. תיקון סעיף 51

בסעיף ו5 לאמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט2, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

”(ה) על אף האמור באמות מידה אלה, בשנת 2013 תקצה המועצה סכום של 2 מיליון שקלים חדשים מתוך כספי הרזרבה, לתמיכה באיגודים והתאחדויות שפעילותם השוטפת נפגעה באופן המקשה על תפקודם, כאמור להלן:

(ו) איגוד או התאחדות יהיו זכאים לתמיכה אם מתקיימים בהם כל אלה:

(א)    בשנת 2012 היה מימון המועצה שהועבר לאיגוד או להתאחדות 85% משיעורה בשנת 2009, לכל היותר (מימון לעניין זה - תמיכה לפי אלה לרבות התקשרויות של האיגוד או ההתאחדות);

(ב)    מספר הספורטאים החברים באיגוד או בהתאחדות לא יפחת ממאה ועשרים ספורטאים;

(2)    כל איגוד או התאחדות שעמד בתנאי הסף יקבל מספר נקודות כמספר הספורטאים הרשומים באיגוד או בהתאחדות לעונת הספורט 2012-2011;

(3)    אופן חישוב התמיכה:

(א)    בשלב הראשון סכום התמיכה הכולל יחולק במספר הנקודות הכולל שקיבל כל איגוד או התאחדות לפי אמות מידה אלה אשר עמד בתנאי הסף לקביעת ערך נקודה;

(ב)    בשלב השני יוכפל ערכה של כל נקודה בסך הנקודות שצבר כל איגוד או התאחדות, לשם קביעת שיעור התמיכה שלה הוא זכאי, ובלבד שתמיכה זו לא תעלה על גובה ההפחתה בתמיכה באיגוד או בהתאחדות שהם קיבלו בשנת 2012 ביחס לשנת 2009.

כ״א באב התשע׳׳ג (28 ביולי 2013) (חמ 3-315- ה1)

צבי לובצקי

יושב ראש הוועדה הציבורית לקביעת אמות מידה לחלוקת כספי המועצה להסדר ההימורים בספורט

נתאשר

לימור לבנת    צחי פישביין

שרת התרבו ת והספורט    יושב ראש המועצה

_    להסדר ההימורים בספורט

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 142; התשנ׳׳ה, עמ' 130; התשע׳׳א, עמ' 679 (התשע׳׳ג, עמ' 110).

2    י״פ התש׳׳ע, עמ' 1194; התשע׳׳ב, עמ' 4583.

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לקבוצות לעזרה עצמית לצורך

תמיכה הדדית ומיצוי זכויות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985/ ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה (להלן - המשרד) לקבוצות לעזרה עצמית לצורך תמיכה הדדית ומיצוי זכויות2 (להלן - המבחנים העיקריים), כדלקמן: תיקון סעיף 5

1. בסעיף 5 למבחנים העיקריים, סעיף קטן (ב) - יימחק.
ילקוט הפרסומים 6654, כ״ז באלול התשע״ג, 2013 .2.9 7900

1

   ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2

   י״פ התשע׳׳ב, עמ' 5038.