גיליון 6655 עמוד 1 מתאריך 02/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז באלול התשע״ג    6655    2 בספטמבר 2013

עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה.............. 7920

הודעה על מינוי שגריר ישראל בוושינגטון (ארצות

הברית)..................................................................................... 7920

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק הממשלה.. 7920

הודעה על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה........................ 7920

הודעה על מינוי חבר למליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים................................................................. 7920

מינוי צוות לתיקון ליקויים בהנהלת בתי הדין הרבניים 7920 מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)........................................................................ 7921

הודעות בדבר צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין

הפלילי (סמכויות    אכיפה    - מעצרים)........................... 7921

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

(הוראת שעה)......................................................................... 7921

הסמכה לפי פקודת בריאות העם.......................................... 7922

עמוד

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות................................................................................ 7922

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול .. 7922

מינוי רשמת בית הדין לפי חוק בית דין לעבודה............. 7923

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות).................................................................. 7923

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................... 7923

הסמכות לפי חוק רישוי עסקים.............................................. 7924

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז

תמ״מ 16/21/3 - הרחבת היישוב ג׳לג׳וליה.............. 7924

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר (נצרת עילית)......... 7925

הסמכת פקח במועצה האזורית גזר ובמועצה האזורית

עמק לוד.................................................................................. 7925

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 7925

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7938

תיקון טעות