גיליון 6657 עמוד 1 מתאריך 12/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

6656    9 בספטמבר 2013

עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצה לגנים לאומיים,

שמורות טבע ואתרים לאומיים....................................... 2

מינוי מועצת הפסיכולוגים....................................................... 2

מינוי חברה למועצה לניסויים בבעלי חיים...................... 2

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לאזרחים ותיקים למוסדות ציבור הפועלים

להנצחת זיכרון השואה.................................................... 2

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות

ציבור........................................................................................ 3

דרישה לסילוק כלי שיט לפי פקודת הנמלים.................... 3

הודעה על קביעת רשימת הממונה על הנכסים לפי

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה........................ 3

הסמכה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים

מסכנים.................................................................................... 3

עמוד

הודעה על החלטה על בדיקת בקשה לקביעת שיעור היצף ושיעור היטל נפרד לפי חוק היטלי סחר

ואמצעי הגנה......................................................................... 4

הודעה בדבר העברת זכויות ברישיונות נפט.................... 4

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר בקשה לרישום

זכות מטפחים........................................................................ 4

הודעות בדבר השעיה ובדבר קיצור השעיה של חברים

מלשכת עורכי הדין............................................................ 4

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות

(דרום השרון)......................................................................... 5

הודעה על הסמכת פקח - עיריית יבנה.............................. 5

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין..................... 5

הודעת הסדר במקרקעין (חיפה) ............................................. 5

הודעות מאת הציבור.................................................................. 5