גיליון 6659 עמוד 1 מתאריך 15/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א בתשרי התשע״ד    6659    15 בספטמבר 2013

עמוד


עמוד

הסכם בדבר גמלת ניידות (תיקון מס' 24) ....................... 46

הסמכת מנהל לפי תקנות בריאות העם (איכותם

התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה)..... 47

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 48 הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר

הודעה על שינוי בתנאי פטור מאישור הסדר כובל...... 53

תיקון הודעה בדבר תכניות הימורים למרוצי סוסים... 54 הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 55 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

תמ׳׳א 13/13........................................................................ 57

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 59

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 66

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 70

הודעות מאת הציבור................................................................ 71