גיליון 6660 עמוד 1 מתאריך 16/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

16 בספטמבר 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה.............................................................86

הודעות מאת הכונס הרשמי..................................................................122