גיליון 6661 עמוד 1 מתאריך 16/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בתשרי התשע״ד    6661    16 בספטמבר 2013

עמוד

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה..................................... 146

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה...... 146

מינוי חברה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

ועובדי גופים מבוקרים...................................................... 146

מינוי יושב ראש לוועדת המינויים לפי חוק לשכת

עורכי הדין.................................................................................. 146

מינוי יושב ראש ועדת המינויים לפי חוק ניירות ערך ... 146

הסמכה לפי חוק התכנון והבנייה.......................................... 146

מינוי מפקחים מרחביים על כוח אדם לפי חוק שירות

עבודה בשעת חירום.......................................................... 146

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול........ 147

עמוד

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)..... 147

אצילת סמכויות לפי חוק מס ערך מוסף.............................. 147

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................... 147

הודעות על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות

(יבנה, מועצה אזורית יואב)..................................................... 148

הודעות על הסמכת פקחים - איגוד ערים לאיכות

הסביבה אשדוד - חבל יבנה................................................ 148

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................. 149

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי.......................................... 150

הודעות מאת הציבור.................................................................. 150