גיליון 6661 עמוד 2 מתאריך 16/09/2013הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה

מודיעים בזה, כי הממשלה התירה למינהל המחקר החקלאי - מכון וולקני במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לקבל תרומה בסך של 1,000,000 דולר ארה׳׳ב מקרן יק׳׳א וכן תרומה בסך של 3,500,000 שקלים חדשים מהקרן הקיימת לישראל וזאת לצורך הרחבת ”בית יק׳׳א׳׳ - מבנה קיים המשמש למעבדות במרכז מחקר דרום - מכון וולקני.

ט' באלול התשע׳׳ג (15 באוגוסט 2013) (חמ 3-4441)

אביחי מנדלבליט

מזכיר הממשלה

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, ולאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, הטלתי על אורית קורן, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), את מילוי תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מעת צאתו של היועץ המשפטי לממשלה את הארץ ביום ה' באלול התשע׳׳ג (11 באוגוסט 2013) עד שובו ביום ח' באלול התשע׳׳ג (14 באוגוסט 2013). ב' באלול התשע׳׳ג (8 באוגוסט 2013) (חמ 3-367-ה2)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשע׳׳א, עמ' 7.

מינוי חברה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה ועובדי גופים מבוקרים

לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963/ בהתייעצות עם ראש הממשלה2, ובהתאם להודעה על תחולת חוק שירות המדינה (משמעת) על עובדי רשות השידור3, אני ממנה את תמר לשם ליפשיץ ברחי, לחברה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה, מתוך הרשימה שהגיש השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, התשכ״ה-41965.

כ״א באלול התשע׳׳ג (27 באוגוסט 2013) (חמ 3-399-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 50; התשנ׳׳ד, עמ' 82.

2    י”פ התשס”ז, עמ' 3790.

3    י״פ התשס׳׳ג, עמי 1104.

4    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 106.

מינוי יושב ראש לוועדת המינויים

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ד(א)(1) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-11961, בהתייעצות עם ראש לשכת עורכי

1 ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התשס׳׳ח, עמ' 595.

הדין, אני ממנה את יעקב טירקל, שופט לשעבר של בית המשפט העליון, ליושב ראש ועדת המינויים לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לארבע שנים.

י״ט באלול התשע׳׳ג (25 באוגוסט 2013) (חמ 3-657-ה1)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי יושב ראש ועדת המינויים

לפי חוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45א לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את אורי גורן, ת״ז 001184639, נשיא (דימ') של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת המינויים במקומה של שולמית ולנשטיין.

י״ג באלול התשע׳׳ג (19 באוגוסט 2013) (חמ 3-4676)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס”ח התשכ”ח, עמ' 234; התשנ”א, עמ' 22.

הסמכה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 174 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965/ אני מסמיך את בעלי התפקידים שלהלן, באגף מבצעים, לוגיסטיקה ונכסים במשרד הביטחון לעניין הסמכויות הקבועות בסעיף:

(1)    ראש חטיבת נכסים ופינוי מחנות צה”ל

(2)    ראש תחום מקרקעין - מרחב המרכז

(3)    ראש תחום מקרקעין - מרחב הצפון

(4)    ראש תחום מקרקעין - מרחב הדרום. ח' באלול התשע׳׳ג (14 באוגוסט 2013) (חמ 3-715-ה1)

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

מינוי מפקחים מרחביים על כוח אדם

לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 4 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז-21967, אני ממנה את שמואל מורסיאן, למפקח מרחבי על כוח אדם למרחב הדרום. כ' באלול התשע׳׳ג (26 באוגוסט 2013) (חמ 3-81)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1    י”פ התשס”ג, עמ' 2084.

2    ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 86; התשס׳׳ח, עמ 176.

146    ילקוט הפרסומים 6661, י״ב בתשרי התשע״ד, 16.9.2013