גיליון 6662 עמוד 1 מתאריך 16/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בתשרי התשע״ד    6662    16 בספטמבר 2013

עמוד

צו הרחבה להסכם קיבוצי בדבר פיצוי לעובדים ומעסיקים מבצע ״עמוד ענן״ .........................166

הודעה על מינוי חשבים מלווים לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות.....................168

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס ותקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם .......169

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט .................................................170

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) ולפי חוק התכנון והבנייה . . . 171 הודעות מאת הציבור........................................................................ 265