גיליון 6663 עמוד 1 מתאריך 17/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשע״ד    6663    17 בספטמבר 2013

עמוד

הודעה על שינוי שם של משרדים.......................................... 270

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית............................. 270

הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות..... 270

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה................................... 270

הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל............... 270

הודעה על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות

המדינה (גימלאות)............................................................. 270

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה......................... 271

הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה

לשם תפילה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה............ 271

הארכת מינוי ממונה למועצה הדתית רמלה...................... 271

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית

גליל תחתון............................................................................ 271

מינוי מפקחים לפי חוק הפיקוח על מעונות...................... 271

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד............... 272

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים.......................... 272

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה).................................................................. 272

עמוד

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה על חוסים .... 273 מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים,

חולי נפש ונעדרים) ............................................................. 273

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון...................... 274

החלטה לפי חוק מבקר המדינה.............................................. 274

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................... 274

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים ................................... 274

הודעות בדבר הארכת תוקף זכויות נפט............................. 275

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט..................................... 275

הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק

כלב ברצועה (אשקלון)........................................................ 275

הודעה מתוקנת על בקשה לרישום ראשון במקרקעין ... 275

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 276

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 276

הודעות מאת הציבור .................................................................. 277

דוחות שבועיים בנק ישראל..................................................... 284