גיליון 6664 עמוד 1 מתאריך 17/09/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשע״ד    6664    17 בספטמבר 2013

עמוד

הודעות על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת וחוק מימון מפלגות........................... 286

הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות

(הגבלת סמכות שיפוט)..................................................... 286

הארכת מינוי ממלא מקום אב בית הדין לחוזים אחידים . 286 הארכת מינוי יושבת ראש מותב ומשנה לאב בית הדין

להגבלים עסקיים ................................................................ 286

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)...................................................................... 286

מינוי יושב ראש מותב ויושב ראש מותב נוסף בוועדות ערעורים לפי חוק נכי מלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים ....

עמוד

מינוי יושבת ראש מותב בוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים..................... 287

רשימת חברי האסיפה הבוחרת את חברי מועצת

הרבנות הראשית לישראל .............................................. 287

תיקון הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל

ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים..................... 289

הודעות על צורך בשיקום מחצבות............................................ 289

הודעה בדבר זיכוי חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין........... 290

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין....... 290

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 291

הודעות מאת הציבור.................................................................. 294

287