גיליון 6664 עמוד 10 מתאריך 17/09/2013בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 3560-09-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת באיקור אינטרנציונאל קונסטרקשן אנד אינדוס טרי לימיטד קומפני בע״מ, ח׳׳פ 56-002119-8,

והמבקשים: עובדי החברה לפי יפויי כוח בתיק בית המשפט, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד נ' הורנשטיין ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש׳׳א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת׳׳ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.8.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

26.12.2013, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל ל יאוחר משעה 13.00 ביום 18.12.2013.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון ש' הורנשטיין, עו״ד בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מאגמה נ.ש חברה לנאמנויות בע״מ

(ח׳׳פ 51-446495-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.10.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד שלומי אוחנה, מרח' ריב׳׳ל 7, בית עמגר, תל אביב, טל' 03-5610060, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 27.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי אוחנה, עו״ד, מפרק

ס.מ. פארם בע״מ

(ח״פ 51-469602-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.8.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חמוד מודר, ת״ז 037186459, ממרכז הכפר, דיר חנא, טל' 04-6783904, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 20.12.2013, בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חמוד מודר, מפרק

א.ל - אלדע אחזקות בע״מ

(ח״פ 51-309416-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי לוי, משדרות אבא אבן 1, הרצליה 46120, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 22.12.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי לוי, מפרק

בוקרא הסעים בע״מ

(ח״פ 51-407818-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס

אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.8.2013, התקבלה החלטה במניין

294    ילקוט הפרסומים 6664, י״ג בתשרי התשע״ד, 17.9.2013