גיליון 6665 עמוד 1 מתאריך 01/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בתשרי התשע״ד    6665    1 באוקטובר 2013

עמוד

הודעה על מינוי נציב תלונות הציבור על שופטים.......... 298

הודעות על מינוי חברים לוועדות התעסוקה לפי חוק

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)........................... 298

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות לפי חוק

הכניסה לישראל................................................................... 299

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים).............................................................. 300

הודעה על מינוי חבר ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית,

מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)......................... 300

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לשירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה)....................... 300

מינוי קציני מבחן לנוער.............................................................. 300

מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק אימוץ ילדים.............. 300

מינוי מועצה מייעצת לפי צו הפיקוח על מצרכים

ושירותים (שמאי רכב)........................................................ 300

עמוד

מינוי חברי מועצת הגנים הבוטניים..................................... 301

מבחנים לתמיכה של המשרד לקליטת העלייה במוסדות

העוסקים בעידוד העלייה לישראל.............................. 301

הסמכת ממונה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת.............. 304

הסמכה לפי חוק אוויר נקי........................................................ 304

הסמכה לפי פקודת בריאות העם .......................................... 305

הודעה על מועד ומקום לעריכת הבחירות למועצת

הרבנות הראשית לישראל............................................... 305

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים)............. 305

מינוי ממונה על הגבייה ופקידי גבייה................................ 305

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית......................... 306

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז המרכז 306

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין......................... 306

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 300

הודעות מאת הציבור.................................................................. 309

תיקון טעות דפוס