גיליון 6665 עמוד 2 מתאריך 01/10/2013מיניתי את רונן ליפשיץ, נציג ההסתדרות הכללית, לחבר

בוועדת תעסוקה כללית.

הודעה על מינוי נציב תלונות הציבור על שופטים

לפי חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס׳׳ב-2002 בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס׳׳ב-2002י )להלן - החוק(, אני מודיעה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3)0 לחוק, מינתה הוועדה לבחירת נציב, בישיבתה מיום כ׳׳ו באלול התשע׳׳ג )1 בספטמבר 2013( את שופט ומשנה לנשיא בית המשפט העליון )בדימוס(, אליעזר ריבלין, לנציב תלונות הציבור על שופטים, מיום ב' בכסלו התשע׳׳ד )13 בנובמבר 2013( לתקופה של חמש שנים.

כ׳׳ז באלול התשע׳׳ג )2 בספטמבר 2013( )חמ 3-3308(

ציפי לבני

שרת המשפטים

_    יושבת ראש הוועדה לבחירת הנציב

1 ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 590.

הודעה על מינוי חברה לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949 הריני להודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש׳׳ט-1949י, מיניתי את מיכל אטינגר, נציגת ההסתדרות הכללית, לחברה בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתה של המתמנה בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

י׳׳ג באלול התשע׳׳ג )19 באוגוסט 2013( )חמ 3-442-ה1(

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 13; התשס׳׳ב, עמ' 22.

הודעה על מינוי חברה לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949 הריני להודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949/ מיניתי את אינה צ'ירקס, נציגת ההסתדרות הכללית, לחברה בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתה של המתמנה בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

י׳׳ג באלול התשע׳׳ג )19 באוגוסט 2013( )חמ 3-442-ה1(

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

1 ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 13; התשס׳׳ב, עמ' 22.

הודעה על מינוי חבר לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949 הריני להודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949/

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתו של המתמנה בהסתדרות הכללית - המוקדם מבין השניים.

י׳׳ג באלול התשע׳׳ג )19 באוגוסט 2013( )חמ 3-442-ה1(

משה (בוגי) יעלון שר הביטחון

הודעה על מינוי חבר לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949

הריני להודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949; מיניתי את זאב פוטרמן, נציג התאחדות התעשיינים בישראל, לחבר בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתו של המתמנה בהתאחדות התעשיינים בישראל -המוקדם מבין השניים.

י׳׳ג באלול התשע׳׳ג )19 באוגוסט 2013( )חמ 3-442-ה1(

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

1 ס׳׳ח התש״ט, עמ' 13; התשס׳׳ב, עמ' 22.

הודעה על מינוי חבר לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949 הריני להודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949/ מיניתי את שמואל שלוח, נציג התאחדות התעשיינים בישראל, לחבר בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתו של המתמנה בהתאחדות התעשיינים בישראל -המוקדם מבין השניים.

י׳׳ג באלול התשע׳׳ג )19 באוגוסט 2013( )חמ 3-442-ה1(

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

1 ס״ח התש׳׳ט, עמ' 13; התשס״ב, עמ' 22.

הודעה על מינוי חברה לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949

הריני להודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש״ט-1949; מיניתי את גלית לוי, נציגת התאחדות התעשיינים בישראל, לחברה בוועדת תעסוקה כללית.

1 ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 13; התשס׳׳ב, עמ' 22.

298    ילקוט הפרסומים 6665, כ״ז בתשרי התשע״ד, 1.10.2013