גיליון 6666 עמוד 1 מתאריך 03/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בתשרי התשע״ד    6666    3 באוקטובר 2013

עמוד

321


הודעה מס' 30 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הודעה מס' 30 בדבר מקבלי הסכומים מעזבונות לטובת המדינה

בהתאם לסעיף 21.4 לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי הקצבות מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2013, בציון הסכומים שהוקצבו. רשימה זו כוללת:

-    הקצבות בבקשות שהוגשו לשנת 2013    86,893,000 ש״ח

-    הקצבות בנושא המיוחד בהקשר למבצע עמוד ענן    1,901,700 ש״ח

-    סה״כ ההקצבות    88,794,700 ש״ח

הערה:

רשימה זו כוללת את ההקצבות שניתנו בבקשות שהוגשו באופן הרגיל לביצוע פרויקטים לשנת 2013, וכן הקצבות נוספות שעליהן החליטה הוועדה במסלול מיוחד ונוסף על פי סעיף 12.2(ב) לנוהל עבודת הוועדה, לביצוע פרויקטים מיוחדים בשנת 2013, בשל מצב החירום בו היו מצויים תושבי הדרום בעקבות מבצע עמוד ענן סכום ההקצבות הכולל לשנת 2013 עלה לסך 88,794,700 ש״ח.

י י”פ התשס׳׳ג, עמ' 1410.

321 ילקוט הפרסומים 6666, כ״ט בתשרי התשע״ד, 3.10.2013