גיליון 6667 עמוד 1 מתאריך 03/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בתשרי התשע״ד    6667    3 באוקטובר 2013

עמוד    עמוד

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות ההגנה    הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים..................... 431

(שעת חירום), 1945............................................................... 430    הודעה    בדבר    פקיעת תוקפה של זכות מטפחים............... 432

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק הסכמים    הודעות בדבר קביעת תקנים ושינוי תקנים....................... 437

קיבוציים................................................................................. 431    הודעות    לפי    חוק התכנון והבנייה ......................................... 438

הודעה על מינוי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ....................... 456

העבודה................................................................................... 431    הודעות    מאת    הציבור.................................................................. 456