גיליון 6668 עמוד 1 מתאריך 07/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בחשוון התשע״ד


6668


7 באוקטובר 2013


עמוד


עמוד


470

470

470

470

470

470

471

471

471

471

471


הודעה על מינוי נציגות הממשלה בוועדת הבחירות

למועצת הרבנות הראשית לישראל.............................

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה..................................

הודעה בדבר הרכב הוועדה למינוי קאדים......................

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

ועובדי גופים מבוקרים.....................................................

הודעה על גמר כהונתו של חבר בוועדות ערר לפי חוק

בתי דין מינהליים................................................................

מינוי יושב ראש לוועדת משמעת לפי חוק המתווכים

במקרקעין...............................................................................

מינוי חבר למועצת רואי החשבון.........................................

מינוי יושב ראש ועדת בחירות לפי תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר בחירת נציגי המגדלים) . מינוי וביטול מינוי לפי חוק המרכז לגביית קנסות,

אגרות והוצאות....................................................................

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק הגנת הצומח .... הודעות בדבר מינוי רופאים מוסמכים מחוזיים

לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי) ..................................

הודעה בדבר מינוי וביטול מינוי רופאים מוסמכים

מרחביים לפי התקנות האמורות................................... 472

הודעה בדבר מינוי סגן רופא מוסמך ראשי לפי התקנות

האמורות................................................................................. 472

תיקון נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה

ולדיון בהן לפי חוק יסודות התקציב ............................ 472

הארכת תקופת הטלת תפקיד מנהל כללי זמני למשרד

התקשורת לפי חוק שירות המדינה (מינויים)........... 472

מינוי יושב ראש הנהלת הקרן לשמירת הניקיון ............... 472

הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה

מקצועית) ................................................................................ 472

הודעה על מינוי זמני של מנהל ארנונה (טירה)............... 473

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 473

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 479

הודעות מאת הציבור.................................................................. 479