גיליון 6669 עמוד 1 מתאריך 07/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בחשוון התשע״ד    6669    7 באוקטובר 2013

עמוד

מינוי ממונים למועצה הדתית קרית מלאכי....................... 494

מינוי נציגה לוועדת ערר לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון

טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם).................... 494

הסמכות לפי פקודת בריאות העם, 1940, ולפי חוק

החומרים המסוכנים............................................................ 494

הסמכה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים

מסכנים..................................................................................... 494

מינוי פקיד גבייה לפי חוק המסים (גבייה).......................... 494

תיקון רשימת חברי האסיפה הבוחרת את חברי מועצת

הרבנות הראשית לישראל................................................. 495

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה...... 495

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה................................................................................. 495

עמוד

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית    תל-אביב-יפו.......... 495

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה

להחזיק כלב ברצועה......................................................... 496

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות.. 496 הודעה בדבר הסכמת פקח במועצה האזורית אשכול.... 496 הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות... 496 הודעה על הסמכת פקח עירוני במועצה האזורית חוף

הכרמל.................................................................................................. 496

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה

למגורים (הוראת שעה)    וחוק התכנון    והבנייה.......... 497

הודעות מאת הציבור................................................................... 551