גיליון 6670 עמוד 2 מתאריך 07/10/2013הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה

לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע׳׳ג-2013 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע״ג-2013', ולאחר שהתייעצתי עם הגורמים המייעצים שהסמיכו יושב ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים ולשימוש לרעה באלכוהול והמפקח הכללי של משטרת ישראל, אני מכריז לאמור:

הגדרה

י. בהכרזה זו -

״נגזרת מבנית״- כהגדרתה בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-973י2; ״תכשיר רשום״- כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-י98י3.

חומרים אסורים בהפצה

2 . החומרים המפורטים להלן הם חומרים אסורים בהפצה:

(י) איי בי פובינקה    AB-FUBINACA

N-[( 1S)-'-(ammocarbonyl)-2-methylpropyl]-'-[(4-fluorophenyl)methyl]-'H-mdazole-

3-carboxamide

(2)    איי בי פינקה    AB-PINACA

S)-N-( 1-amino-3-methyl-'-oxobutan-2-yl)-'-pentyl-'H-indazole-3-carboxamide)

ידוע גם בשם:    -N-[('S)-'-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-'-pentyl-'H

indazole-3-carboxamide

(3)    בי בי 22    BB22

1-(cyclohexylmethyl)-'H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester ידוע גם בשם:    QUCHIC

(4)    הומולוג מתילן של אם די    אם    איי    MDMA methylene Homolog

3-(',3-benzenodioxol-5-yl)-N,2-dimethylpropan-'-amine

(5)    או-דסמתיל טרמדול    O-desmethyltramadol

3-[2-( 1-Amino-'-methylethyl)-'-hydroxycyclohexyl]phenol

ידוע גם בשם:    ; 3-(2-((dimethylamino)methyl)-'-hydroxycyclohexyl)phenol

O-DT ;״Krypton״

סייג לתחולה

3. הכרזה זו לא תחול על תכשיר רשום או תכשיר הפטור מרישום לפי תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ״ו-986י4, המכיל חומרים אסורים בהפצה לפי הכרזה זו .

תחילה

4 . תוקפה של הכרזה זו ל-2י חודשים מיום פרסומה ברשומות .

ג' בחשוון התשע״ד (7 באוקטובר 2013) (חמ 3-4690)

רוני גמזו

_    המנהל הכללי של משרד הבריאות

י ס״ח התשע״ג, עמ' ׳22 .

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק״ת התשע״ג, עמ' 92׳׳.

3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

4    ק״ת התשמ״ו, עמ' 906 .

554    ילקוט הפרסומים 6670, ג' בחשוון התשע״ד, 7.10.2013

המחיר 81 אגורות    0334-3030 ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי