גיליון 6671 עמוד 1 מתאריך 09/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

2013


ה' בחשוון התשע״ד    6671    9 באוקטובר

עמוד

מינוי שופטים בבית המשפט..................................................... 556

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................... 556

מינוי רשמת בבית המשפט......................................................... 557

מינוי ועדת ערר לפי פקודת מסילות הברזל........................ 557

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי......................................... 557

מינוי נציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ובוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות

לאומיות............................................................................................... 557

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער................................... 557

ביטול מינוי ושינוי מינוי קצינות מבחן למבוגרים............ 558

עמוד

מינוי ושינוי מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה).................................................................... 559

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).......... 559

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב.................................... 559

הסמכה למנהל לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים)...................................................................... 559

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל....................... 560

הודעה בדבר סכומי אגרה לפי תקנות נתיבים מהירים

(אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים)........ 560

הודעות בדבר רכישות קרקעות לצורכי ציבור...................... 560

הודעות מאת הציבור........................................................................ 563