גיליון 6672 עמוד 1 מתאריך 14/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בחשוון התשע״ד    6672    14 באוקטובר 2013

עמוד

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן לפי תקנות התקנים נתחתקן וסימן השגחה)........................588

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן לפי התקנות האמורות................................590

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.......................................................590

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................................................592

הודעות מאת הציבור.........................................................................592

דוחות שבועיים של בנק ישראל.................................................................602