גיליון 6673 עמוד 1 מתאריך 14/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בחשוון התשע״ד    6673    14 באוקטובר 2013 1 2

1

עמוד    עמוד

מינוי נשיאה לפי חוק    בית הדין לעבודה............................. 604    אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי............................................... 605

הארכת מינוי זמני של יושבת ראש מועצת שמאי    תיקון אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים........................ 605

המקרקעין............................................................................... 604    הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין....................... 605

הרשאה כללית לפי פקודת המסחר עם האויב.................. 604

2

   ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.......... 605

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של

הודעה בדבר אישור גוף אישור ובקרה וסמלו לפי חוק

משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות.... 604

להסדרת תוצרת אורגנית................................................... 606

תיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה

של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד    הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין........ 606

ופעולות.................................................................................... 604    בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................ 606