גיליון 6674 עמוד 1 מתאריך 16/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בחשוון התשע״ד    6674    17 באוקטובר


עמוד

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.................................................................................. 608

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה

וניהולן..................................................................................... 608

הודעה על הארכת מינוי ראש המטה הכללי של צבא

ההגנה לישראל לפי חוק-יסוד: הצבא........................ 608

הודעה על מינוי חברים מקרב הציבור בוועדה המוניטרית

ובמועצה המינהלית של בנק ישראל.......................... 608

הארכת מינוי חברה בהנהלת הקרן למימון תובענות

ייצוגיות................................................................................... 608

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה.................................. 609

ביטול מבחנים למתן תמיכות של המשרד לביטחון הפנים

למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב................. 609

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).......... 609

הודעה על הארכת מינוי נשיאת האקדמיה הלאומית

הישראלית למדעים ........................................................... 609

מינוי פקיד יערות........................................................................... 609

2013

עמוד

מינוי אב בית דין לפי חוק הדיינים....................................... 609

שינוי הרכב ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות

החולה...................................................................................... 610

הודעה על הארכת תנאים למתן היתר, הרשאה ושימוש חורג במתחמים הימיים והיבשתיים שבהם נערכת תמ״א 37/ח - תכנית מיתאר ארצית לחיבור קידוחי

הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית...................... 610

הודעות על הארכת תוקפן של זכויות נפט ........................ 610

הודעות בדבר פקיעתן של זכויות נפט................................. 611

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין....... 611

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות . 611

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 611

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 612

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................. 617

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 618

הודעות מאת הציבור.................................................................. 622