גיליון 6675 עמוד 1 מתאריך 16/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בחשון התשע״ד    6675    17 באוקטובר 2013

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 636

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................................. 670

הודעות מאת האפוטרופוס הכללי.............................................................. 687

הודעה על ביטול פרסום...................................................................... 689