גיליון 6676 עמוד 1 מתאריך 20/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בחשוון התשע״ד    6676    20 באוקטובר 2013

עמוד

הודעה על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים)....................................... 692

הודעה לפי כללי השפיטה (סדריה עבודה של הוועדה לבחירת שופטים)................................. 692

אכרזות בדבר החלפת תקנים ובדבר שינוי תקנים רשמיים............................................. 693

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.8.2013 ............................................... 695

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.9.2013 ................................................ 697

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2013 ............................................... 697

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ............................................................... 699

הודעות מאת הכונס הרשמי    709

709


הודעות מאת הציבור