גיליון 6676 עמוד 2 מתאריך 20/10/2013הודעה על פטור מחובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י )להלן - החוק(, ועל פי הצעתה של ועדת שירות המדינה מיום כ׳׳ח באלול התשע׳׳ג )3 בספטמבר 2013(, בהמשך לדוח הוועדה הציבורית לבחינת מטה ראש הממשלה )להלן - דוח הוועדה הציבורית(, ולהסדרת מבנה מטה ראש הממשלה בעקבותיו כמפורט בהחלטת הממשלה מס' 5189, מיום י׳׳ב בחשוון התשע׳׳ג )28 באוקטובר 2012(, החליטה הממשלה -

)1) פטור חד-פעמי ממכרז למשרות אמון שהן משרות מקצועיות במהותן

לפטור באופן חד-פעמי מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק עובדים שנקלטו במשרד ראש הממשלה במשרות אמון, ומשרות אלה הומרו במסגרת הרפורמה במבנה מטה משרד ראש הממשלה, למשרות מקצועיות. הפטור החד-פעמי מחובת המכרז, יהיה כפוף לאישור נציב שירות המדינה או מי שהסמיך לכך לפי המלצת משרד ראש הממשלה, ובכפוף לעמידת העובד בכל התנאים האלה:

)א( העובד מועסק ברציפות במשרתו או במשרה דומה לה במשרד, תקופה של שנתיים ומעלה נכון למועד קבלת ההחלטה;

)ב( הממונה על העובד ממליץ על המשך העסקתו בתפקיד;

)ג( העובד עמד בבחינה לפני ועדת בוחנים למשרתו או למשרה דומה לה, בהרכב של מכרז פומבי;

)ד( העובד עומד בתנאי הסף של המשרה;

)ה( מתח הדרגות של המשרה אינו עולה על 41 עד 43 בדירוג המח׳׳ר, והדרגות המקבילות להן בדירוגים האחרים;

)ו( העובד אינו מועסק בדרך של מילוי מקום על המשרה במקום עובד אחר המועסק בה דרך קבע;

)ז( קליטתו של העובד אינה נובעת משיקולים פוליטיים או משיקולים פסולים;

)2) פטור ממכרז למשרות במעון הרשמי

לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19 לחוק את המשרות האלה ולהגדירן כמשרות אמון:

)א( יועץ/ת תפעול מעון ראש הממשלה;

)ב( עוזר/ת תפעול מעון ראש הממשלה;

)ג( עובד/ת מטבח במעון ראש הממשלה.

ב' בחשוון התשע׳׳ד )6 באוקטובר 2013( )חמ 3-274(

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ״ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים(, התשמ״ד-1984; אני מודיע כי בישיבתה

מיום כ׳׳ו באלול התשע׳׳ג )1 בספטמבר 2013(, בחרה הוועדה

לבחירת שופטים במפורטים להלן:

השופטת חדוה וינבאום וולצקי, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו;

השופט ירון לוי, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו;

השופטת בלהה טולקובסקי, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי במחוז המרכז;

השופטת דנה מרשק מרום, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי במחוז המרכז;

השופט סארי ג'יוסי, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה;

השופטת תמר שרון-נתנאל, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה;

השופט יואל עדן, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופטת דלית שרון גרין, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז הצפון;

השופט שמעון לייבו, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום )נוער( במחוז ירושלים;

השופט אבשלום מאושר, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הדרום;

הרשם מוסטפא קאסם, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה בנצרת;

הרשם גיא שני, נבחר לכהונת שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון;

הרשמת שרון הינדה, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין עדי הדר, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורך הדין שי )משה( מזרחי, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו;

עורכת הדין אליאנא דניאלי, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז המרכז;

עורך הדין אלדד נבו, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז המרכז;

עורך הדין רונן פלג, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז המרכז;

עורכת הדין שרון צנציפר הלפמן, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז המרכז;

הרשמת דורית בונדה, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז תל-אביב-יפו; 1

ילקוט הפרסומים 6676, ט״ז בחשוון התשע״ד, 20.10.2013 692

1

ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.