גיליון 6676 עמוד 4 מתאריך 20/10/2013תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע׳׳ד (11 בספטמבר 2013) (חמ 3-95-ה4)

נפתלי בנט

שר הכלכלה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה:

ת׳׳י 5731 - דלק לרכב מנועי - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) למנועי דיזל (ביודיזל) - דרישות ושיטות בדיקה, מנובמבר 2010. במקומו יבוא:

ת׳׳י 5731 - דלק לרכב מנועי - אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) למנועי דיזל - דרישות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2013.

ת׳׳י 61347 חלק 2.7 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר והמיועדים לתאורת חירום, מדצמבר 2002. במקומו יבוא:

ת׳׳י 61347 חלק 2.7 - אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים), מספטמבר 2013.

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס׳׳ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה. ז' בתשרי התשע׳׳ד (11 בספטמבר 2013) (חמ 3-95-ה4)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳ט, עמ' 34.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה:

ת׳׳י 61558 חלק 2.4 - בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות לשנאים מבדדים לשימוש כללי, מאפריל 2003. במקומו יבוא:

ת׳׳י 61558 חלק 2.4 - בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1,100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים, מספטמבר 2013.

ת׳׳י 61558 חלק 2.5 - בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות לשנאים וספקי כוח למכונות גילוח, מאפריל 2003. במקומו יבוא:

ת׳׳י 61558 חלק 2.5 - בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים בעבור מכונות גילוח, לספקי כוח בעבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח, מספטמבר 2013.

ת׳׳י 61558 חלק 2.6 - בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים לשימוש כללי, מאפריל 2003. במקומו יבוא:

ת׳׳י 61558 חלק 2.6 - בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1,100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים, מספטמבר 2013.

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס׳׳ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע׳׳ד (11 בספטמבר 2013)

(חמ 3-95-ה4)

נפתלי בנט

שר הכלכלה

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן:

ת׳׳י 158 חלק 1 - מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ׳׳מ): מאגרים, מנובמבר 2007, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2013.

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס׳׳ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

ז' בתשרי התשע׳׳ד (11 בספטמבר 2013) (חמ 3-95-ה2)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳ט, עמ' 34.

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי

לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן:

1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשל׳׳ט, עמ' 34.

ילקוט הפרסומים 6676, ט״ז בחשוון התשע״ד, 20.10.2013 694