גיליון 6677 עמוד 1 מתאריך 21/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בחשוון התשע״ד    6677    21 באוקטובר 2013

עמוד

הודעות על מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים...............................................712

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל לפי החוק האמור ...............................713

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....................................................719

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................................................720

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.........................................................720

721


הודעות מאת הציבור