גיליון 6679 עמוד 1 מתאריך 24/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשע״ד    6679    24 באוקטובר 2013

עמוד

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם..................... 768

הודעה על גמר כהונתו של חבר בית הדין למשמעת

של עובדי המדינה.............................................................. 768

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), חוק יישום הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח ... 768 הודעה על הסמכת פקחים מסייעים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות

(הוראת שעה)....................................................................... 769

הודעה בדבר הארכת כהונה במועצת בתי העלמין

היהודיים בתל רגב............................................................... 770

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבנייה........................ 770

עמוד

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב............................... 770

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי

ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה 771 הודעה על השלמת מסמכים בבקשה לאישור הסדר

כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים................................ 771

הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק

כלב ברצועה (ירושלים).................................................... 772

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין......... 772

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 772

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה -

הודעות הוועדה המחוזית חיפה...................................... 773

הודעות הוועדות המקומיות ............................................... 776

הודעות מאת הציבור .................................................................. 796