גיליון 6679 עמוד 11 מתאריך 24/10/2013מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר הפקדת ”תכנית מס' תא/מק/ תא/מק/4070”, רח' הקונגרס 29.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:    תל-אביב-יפו,

רח' הקונגרס 29 - גוש 9029 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 38 בשלמותה; גבולות התכנית: גוש 9029 ממזרח, חלקה 39 ממערב, חלקה 33 בחלקה האחורי גובלת בחלקות 36, 37. תכנית לפי סעיף 23 לתמא38 הקובעת הוראות במקרה של הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה מגורים חדש בדבר עיצוב, בינוי, קווי בניין, צפיפות וגודל יח”ד במטרה לאפשר תכנון מיטבי המשתלב בסביבה הבנויה והעתידית.

עיקרי הוראות התכנית: במקרה של הריסת הבניין והקמת בניין חדש יחולו ההוראות האלה: א) שינוי הוראות בינוי על ידי התרת קומה נוספת, מילוי קומת עמודים מפולשת. גובה הבניין יעמוד על 5 קומות מעל קומת קרקע ועוד קומת גג חלקית, סך הכל 6 קומות וקומת גג חלקית מעל מרתפי חניה ושירות; ב) שינוי קווי הבניין כדלקמן: קו בניין קדמי 2 מ', קו בניין קדמי למרפסות 0.8 מ', קו בניין צדי 2.7 מ', קו בניין אחורי 4.5 מ', קו בניין אחורי למרפסות 3 מ'; ג) קביעת צפיפות יח”ד על 23 יח”ד. שטח יח”ד לא יפחת מ-50 מ”ר ברוטו (עיקרי + שירות);

ד) זכויות הבנייה יחושבו לפי תכניות מאושרות בתוספת 6% שניתן לאשר בהקלה; ה) החניה תהיה כולה תת-קרקעית בהתאם לתקן התקף בעת הוצאת היתר הבנייה, באמצעות מרתפי חניה ו/או מיתקני חניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלא תשלום, במשרדי מינהל ההנדסה, שד' בן גוריון 68, ארכיון אגף תכנון העיר, קומה ג', חדר 310, טל' 03-5217158, תל אביב, בימים א', ב', ג', ה', בשעות 13.00-8.00, כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית האמורה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

(1) ”תכנית מס' תא/מק/3696”, רח' מיזאן 16 - שינוי בינוי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו, שכ'

תל ברוך, רח' מיזאן 16 - גוש 6792 חלק מהגוש, ח”ח 102,

בין הרחובות מיזאן, קהילת סופיה ושטח ציבורי פתוח.

מטרות התכנית ועיקרי הוראותיה: א) שיפור איכות

המגורים על ידי הורדת צפיפות בנייה ושינוי בינוי;

ב) קביעת עד 10 קוטג'ים במקום 13, בלא שינוי בסך

זכויות הבנייה המאושרות בתכנית; ג) שינוי בינוי

ועיצוב אדריכליים לקוטג'ים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 6433, התשע׳׳ב, עמ' 4755.

(2)    ”תכנית מס תא/מק/3815א”, ירידה מגשר לה גוארדיה, שינוי מס' 1 לשנת 2012 של תכנית 3815.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו, אזור גשר לה גוארדיה, רח' החרש 20 - גוש 6977 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 265, 273 בשלמותן.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים באמצעות הוספת טבלת הקצאות למסמכי תכנית ראשית תא/3815 אשר אושרה בתאריך 15.12.2009, בילקוט הפרסומים 6033,

בלא טבלת הקצאות. התכנית בסמכות הוועדה המקומית בלא שינוי בייעודי הקרקע ובהוראות תא/3815.

עיקרי הוראות התכנית: סעיף 1.7 בתכנית הראשית (3815) יתוקן ולפיו תיתוסף לתכנית הראשית טבלת הקצאות כמסמך מחייב. שאר סעיפי התכנית יישארו בלא שינוי. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

6531, התשע׳׳ג, עמ' 2176.

(3)    ”תכנית מס' תא/מק/4011”, בית תה”ל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו, רח'

אבן גבירול 54 - גוש 6111 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 598 בשלמותה.

מטרת התכנית: הריסת מרבית המבנה הקיים והקמת מבנה למגורים הכולל קומת קרקע מסחרית וקולונדה לחזית הפונה לרחוב אבן גבירול, הגדלת צפיפות יח”ד, עיגון זכויות בנייה לפי תמא 38 על תיקוניה, קביעת שטחי שירות, הגדלת תכסית בינוי במסגרת קווי הבניין לפי התכניות התקפות, קביעת הוראות בינוי, קביעת זיקות הנאה להולכי רגל וקביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בנייה: א) שינוי מס'

יח”ד מ-37 יח”ד ל-98 יח”ד, צפיפות יח”ד מ-11.69 יח”ד לדונם ל-31 יח”ד לדונם; ב) הטמעת זכויות בנייה בגין תמא38 על תיקוניה; ג) הגדלת תכסית בינוי; ד) קביעת הנחיות בינוי;

ה) קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי; ו) קביעת שטחי שירות עיליים למסחר ומגורים בהיקף של 32.01% מכלל השטחים העיקריים מעל הקרקע; ז) קביעת קווי בניין למרפסות: בחזית הצפונית (לרח' מאנה) ובחזית הפונה לרח' אבן גבירול תותר הבלטת מרפסות מעבר למעטפת הבניין עד 1.2 מ'. לא תותר הבלטת מרפסות בחזיתות צדיות מעבר לקו הבניין. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 6467, התשע׳׳ב, עמ' 6154.

(4)    ”תכנית מס' תא/מק/4048”, רח' בית אל 21-13 שכ' נווה שרת - איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים.

השטחים הכלולים בשינוי התכנית: תל אביב, שכי נווה שרת, רח' בית אל 21-13 - גוש 7321 מוסדר, חלק מהגוש; מגרשים 2013, 2018 בשלמותם, ח”ח - לא רשום. מטרת התכנית: א) ביצוע איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים בחלקות מס' 67, 68 במתחם בית אל, בלא שינוי בייעודי הקרקע מתכנית מאושרת מס' תא/3463; ב) כל הוראות הבנייה בהתאם לתכנית תא/3463. עיקרי הוראות התכנית: א) ביצוע איחוד וחלוקה מחדש של חלקות 67, 68 לצורך החלפת שטחים: שטח שייעודו בתכנית תא/3463 שבתוקף דרך, היה בעבר מגורים ושטח777 ילקוט הפרסומים 6679, כ' בחשוון התשע׳׳ד, 24.10.2013