גיליון 6680 עמוד 1 מתאריך 24/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשע״ד    6680    24 באוקטובר 2013

עמוד

הודעה על מינוי חברה בוועדת השגה לפי חוק שירות

הביטחון הכללי............................................................................... 812

הודעה על שינוי שם של משרד............................................. 812

הודעה על מילוי מקום של שר............................................... 812

הודעה על מינוי מנהלות כלליות לפי חוק שירות

המדינה (מינויים) ............................................................... 812

הודעה על מינוי שגריר ישראל בווינה (אוסטריה).......... 812

מינוי רשם מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות............ 812

הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה והאדריכלות .. 812

מינוי סגנית נשיא בבית המשפט לענייני משפחה................. 813

מינוי שופטי נוער.......................................................................... 813

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).......... 813

מינוי ממלא מקום נציגת שר הבינוי והשיכון בוועדה

מיוחדת לתכנון ולבנייה - קציר חריש........................ 813

הודעה על הרכב ועדת רישום ומענה לפי חוק

הפסיכולוגים......................................................................... 813

מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים ..................................... 813

מינוי חברה בוועדה מייעצת לפי חוק לתיקון דיני

הראיות (הגנת ילדים)........................................................ 813

עמוד

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)...................................................................... 814

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין........................ 814

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................... 814

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................... 814

הודעות בדבר קביעת תקנים.................................................... 815

הודעה בדבר שינוי בתקנים ..................................................... 816

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה

(כביש ארצי לישראל)........................................................ 816

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי אגרה

(מנהרות הכרמל)................................................................. 816

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2013 (אום אל פחם, אילת, אור יהודה, אור עקיבא,

בני ברק, בת ים, כפר קאסם, ערד, קלנסוואה,

קרית גת)................................................................................. 816

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית בני ברק.................. 823

מינוי ועדת ערר לארנונה (תמר)............................................. 823

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (אור יהודה) 824 הודעות מאת הציבור.................................................................. 824