גיליון 6680 עמוד 2 מתאריך 24/10/2013הודעה על מינוי חברה בוועדת השגה

לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס׳׳ב-2002 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(0(1) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס׳׳ב-2002י, לאחר התייעצות עם שרת המשפטים, ובהתאם לתקנה 12(א) בתקנות שירות הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי-התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי-התאמה ביטחונית), התשס”ג-22003, מיניתי את לינדה שפיר, לחברה בוועדה להשגה על החלטה בדבר אי-התאמה ביטחונית למשרה או לתפקיד שסווגו בסיווג ביטחוני.

תוקף המינוי לשנתיים.

ה' בחשוון התשע׳׳ד (9 באוקטובר 2013) (חמ 3-3238)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

י ס׳׳ח התשס׳׳ב, עמ' 179. 2 ק׳׳ת התשס׳׳ג, עמ' 462.

הודעה על שינוי שם של משרד

מודיעים בזה כי הממשלה החליטה לשנות את שם המשרד לקליטת העלייה כך שייקרא מעתה ”משרד העלייה והקליטה”.

ו' בחשוון התשע׳׳ד (10 באוקטובר 2013) (חמ 3-3281)

אביחי מנדלבליט

מזכיר הממשלה

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, כי השר גלעד ארדן, ימלא את מקום שר הביטחון, מיום ג' בחשוון התשע׳׳ד (7 באוקטובר 2013) עד יום ז' בחשוון התשע׳׳ד (11 באוקטובר 2013).

בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ו' בחשוון התשע׳׳ד (10 באוקטובר 2013) (חמ 3-3281)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס”ח התשס”א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהלות כלליות

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, החליטה הממשלה כלהלן:

(1) למנות את מיכל כהן לתפקיד המנהלת הכללית של משרד החינוך, במקום דלית שטאובר2;

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשע׳׳א, עמ' 7.

2    י”פ התשע”ב, עמ' 470.

(2) למנות את אורנה הוזמן בכור לתפקיד המנהלת הכללית של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, במקום שאול צמח3.

ו' בחשוון התשע׳׳ד (10 באוקטובר 2013) (חמ 3-56-ה1)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

3 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4050.

הודעה על מינוי שגריר ישראל בווינה (אוסטריה)

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את צבי חפץ לתפקיד שגריר ישראל בווינה, אוסטריה, במקומו של אביב שיר-און המסיים את תפקידו. ו' בחשוון התשע׳׳ד (10 באוקטובר 2013) (חמ 3-1173)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86; התשע׳׳א, עמ' 7.

מינוי רשם מאגרי מידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981

בתוקף סמכותה לפי סעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ׳׳א-1981י, ממנה הממשלה את אלון בכר לתפקיד רשם מאגרי מידע במקום רבקה דב”ש2.

תוקף המינוי לשש שנים מיום ה' בחשוון התשע׳׳ד (9 באוקטובר 2013).

ו' בחשוון התשע׳׳ד (10 באוקטובר 2013) (חמ 3-2881)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 128.

2    י”פ התשע”ג, עמ' 4022.

הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה והאדריכלות

לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3(3) לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי׳׳ח-1958י, החליטה הממשלה למנות את הרשומים להלן לנציגי הממשלה במועצת ההנדסה והאדריכלות:

מוהנד זועבי (משרד הכלכלה)

מרה זליגר (משרד הכלכלה) איגור דוסקלוביץ (משרד הכלכלה)

גדי מארק (משרד הבינוי והשיכון)

ירון טוראל (משרד הפנים)

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום קבלת החלטה זו.

ו' בחשוון התשע׳׳ד (10 באוקטובר 2013) (חמ 3-1363)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 108; התשנ׳׳א, עמ' 94.


ילקוט הפרסומים 6680, כ' בחשוון התשע׳׳ד, 24.10.2013 812