גיליון 6681 עמוד 1 מתאריך 24/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשע״ד    6681    24 באוקטובר 2013

עמוד    עמוד

מינוי שופטים בבית המשפט..................................................... 828    הודעה    על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות    הביטוח

מינוי רשמים בבית המשפט...................................................... 828    הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)............ 828

מינוי מנהל לפי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי    הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 829

ואלקטרוני ובסוללות.......................................................... 828    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 882

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי....................................... 828    הודעות    מאת הציבור.................................................................. 882