גיליון 6682 עמוד 1 מתאריך 28/10/2013רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בחשוון התשע״ד    6682    28 באוקטובר 2013

עמוד

הודעה מוקדמת מתוקנת בדבר התחלת הסדר זכויות

עמוד

887

במקרקעין................................................................................

884

887

הודעת הסדר מתוקנת................................................................

884

887

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין״

887

הודעת הסדר במקרקעין............................................................

884

888

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין.........................

885

888

הודעות בתי הדין הרבניים.......................................................

907

הודעה לפי חוק הצהרות מוות...............................................

907

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......................

886

912

הודעות מאת הציבור..................................................................

886


הודעות בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים)..............................................................

מינוי פקידי גבייה לפי חוק הביטוח הלאומי....................

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרבנות

הראשית לישראל................................................................

הודעות בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה..................

הודעה על הנחת הצעה להסדרת הספקת המים באזור

קיצוב לפי חוק המים.........................................................

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.......